Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Lichid şi vapori inflamabili. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați ambalajul închis ermetic și într-un loc bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i)). A nu mânca sau bea în timpul utilizării.. A se purta echipamentul de protecție corespunzător. Purtați mănuși corespunzătoare și mască de protecție pentru ochi/față. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiți gura. NU provocați voma. În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta.

Conține: (+)-1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4- pro pyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. Poate provoca reacții alergice.
Acest produs este un „articol tratat“ conform reglementărilor EU 528/2012 (nu se încadrează ca fiind un produs biocid) și conține următoarele substanțe: Propiconazol (CAS-Nr. 60207-90-1).

Dezafectare

Doar recipientele goale se vor da spre reciclare.  Resturile lichide de material se vor recicla în locuri special amenajate. Resturile uscate de material se vor dispune ca și resturi de materiale de construcții și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

ale acestui produs (Kat. A/f): 700 g/l (2010). Acest produs conține  max. 700 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH02 F

Declarație de substanțe componente

Rășină alchidică, pigmenți, alifați, silicați, substanțe de protecție în film (propiconazol)

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]