Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Masa de bază-A se păstra încuiat și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se asigura o ventilație suficientă pe timpul lucrărilor. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. A nu se arunca la canalizare. Uneltele se spală cu apă și săpun imediat după utilizare. În caz de șlefuire a se utiliza filtru de praf P2. A nu se inspira vaporii. A se utiliza filtru A2/P2.

Conține:1,2-benzizotiazolă -3(2H)-onă,  adipohidrazid, 2-methil-2H-isothiazolă-3-onă. Poate provoca o reacţie  alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06  (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Întăritorul: Poate provoca reacții alergice ale pielii. Nociv prin inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i)). Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE INHALARE: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult ... (produsul corespunzător va fi indicat de fabricant). Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică. Destinat utilizatorilor profesioniști.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Recipientele care conțin resturi, se vor preda la un centru de colectare a lacurilor vechi.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

ale acestui produs (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Acest produs conține max. 110 g/l VOC.

Cod produs Vopsele și lacuri

PU-50

Conținut de substanțe – la data Publicării

Masă: Rășină poliuretan acrilică, dioxid de titan, pigmenți, substanțe de umplere minerale, apă, glicoli, glicol-eter, aditivi, agenți de conservare (Metil-/Benzisotiazolinonă).

Întăritor: poliisocianat alifatic, glicol-eter.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]