Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Lichid şi vapori inflamabili. Provoacă leziuni oculare grave. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Purtaţi mănuşi de protecţie /echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Conține: Polidimetilsiloxan, aminofuncțional, acid acetic. A se utiliza filtre de praf P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspiraţi spray-ul. Utilizați filtre combinate A2/P2.

Dezafectare

Conținutul și recipientul se dezafectează conform reglementărilor locale, regionale, naționale și internaționale. A nu se dezafecta deasupra apelor uzate. Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se dezafectează ca și deșeuri rezultate din construcții și demolări sau ca și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Nu există valori limită EU pentru această grupă de produse. Acest produs conţine max. < 320 g/l COV.

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

07

DIS-450-001323

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de finisare

Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)

EN 1504-2: ZA.1d și ZA.1e

Test de tăiere în grilă

≤ GT2

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa I

Absorbţia capilară a apei şi permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Testări la intemperii

fără deteriorări vizibile

Performanțe verificate în sistemul de produse Disbocret OS 2 (OS B) (450/515).

Normativul EN 1504-2 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor. Pentru utilizarea în Germania în zone relevante din punct de vedere static, sunt valabile alte norme suplimentare. Conformitatea produsului este certificată prin marcajul Ü de pe ambalaj. Suplimentar, conformitatea produsului se asigură și prin sistemul de certificare al conformității 2+ prin intermediul unor controale și certificări atât din partea producătorului, cât și din partea unui institut de certificare omologat (Notified Body).

Produsele care corespund cu normativul EN 1504-2, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: [email protected]