Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Lichid şi vapori inflamabili. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise. Fumatul interzis. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestui produs (Cat. A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conține 420 g/l COV.

Giscode

BSL20

Compoziție

Rășină de polistiren acrilat, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicați, compuși alifatici, esteri, eteri glicolici, aditivi.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regă-sesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]