Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Lichid și vapori inflamabili. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu.
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestui produs (Cat. A/g): 350 g/l (2010). Acest produs conține max. 350 g/l COV.

Giscode

BSL20

Cod produs vopsele şi lacuri

Cod vechi M-PL01

Compoziție

Rășină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, carbonat de calciu, compuși alifatici, aditivi.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regă-sesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]