Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Conține: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-Metil-2H-izotiazol-3-onă, masă de reacție din 5-Clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-Metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. 

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Recomandări suplimentare: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Purtați pantaloni lungi! Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

Eliminare

Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. < 20 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

BSW30

Compozitie

Rășină poli-acrilică, rășină siliconică, poli-siloxani, dioxid de titan, silicați, carbonat de calciu, pigmenți / materiale de umplutură minerale, apă, glicol, aditivi, conservanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

 A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]