Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Componenta A: Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Se vor purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu mult săpun și apă. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.  Conține: 2-butoxyethanol.

Componenta B: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul. Evitați dispersarea în mediu. Se vor purta mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

Eliminare

Conținutul  și  ambalajele  se  predau  pentru  eliminare  în  conformitate  cu  reglementările  locale, regionale, naționale și internaționale.

Compoziţie

Diizocianat de hexametilenă, oligomeri; Diizocianat de hexametilenă

Informații suplimentare

Consultați Fișa cu date de securitate.

Certificări

Produsul dispune de marcaj CE.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnica, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]