Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Certificate actualizate, la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A: Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Susceptibil de a provoca anomalii genetice. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. Conține: Produs rezultat din reacția chimică: Bisfenol-A-Rășini Epiclorhidrină cu masă moleculară medie ≤ 700, Bisfenol-F-Rășină epoxidică MG < 700, 2,3-epoxipropilneodecanat, Oxiran, monoderivate. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Componenta B: Nociv în caz de înghiţire. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălaţi-vă pielea bine după utilizare. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: amestecuri carbomonociclice, amestecuri alchilizate din Poli-aza-alcani, hidratați.

Dezafectare 

Conținutul și recipientul se dezafectează în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale în vigoare. Resturi de material: masa de bază cu întăritorul se lasă să se solidificate, se dezafectează ca și resturi de vopsele. Resturile de materiale nesolidificate și ambalajele contaminate se dezafectează ca și deșeuri speciale. A nu se dezafecta deasupra apelor reziduale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 25 g/l COV.

Giscode

RE1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-421-010266

EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

B fl-s1

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: [email protected]