Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Nociv în caz de înghițire. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Eliminare

Resturile de material nesolidificat și recipientele cu resturi de material se elimină ca și resturi de vopsele.
Resturile de material nesolidificat și ambalajele contaminate se elimină ca și deșeuri periculoase.

Giscode

RE 30

Alte informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Asistenta tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport Tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-mail: [email protected]