Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

  • 3-1001: Determinarea permeabilității la vaporii de apă și a absorbției de apă datorită capilarității.
    Institutul Fraunhofer pentru fizica construcțiilor, Stuttgart
  • 3-1002: Determinarea permeabilității la vaporii de apă și la CO2, și a coeficientului de absorbție de apă
    Institutul de stat de verificare a materialelor de construcții, Universitatea Tehnică din Braunschweig

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.
Lichid şi vapori inflamabili. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul.
A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Evitaţi dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de material. Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se elimină ca și deșeuri rezultate din construcții/demolări sau ca deșeuri rezultate din mutări, respectiv gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conţine max. 720 g/l COV.

Giscode

BSL50

Cod produs vopsele și lacuri

(cod vechi: M-GF 03)

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.verde: 0800.800.600

E-mail: [email protected]