Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Avize actualizate, la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. Conţine amestec din 5-Clor-2-metil-2H-izithiazol-3-onă și 1-Metil-2H-izothiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacţie alergică. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Rețineți (valabil la data publicării)

A se asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și uscării produsului. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. A nu se arunca la canalizare, ape sau sol. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. A se utiliza filtru de praf P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspiraţi spray-ul. Utilizați filtre combi A2/P2.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de material. Ambalajele cu resturi lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Nu există limită UE pentru această grupă de produse. Acest produs conţine max. < 10 g/l COV.

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

07

1119

DIS-451-010014

DIN EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de acoperire

EN 1504-2: ZA.1a

Disbocret OS 1 (OS A)

Adâncime de impregnare

Clasa II: > 10 mm

Absorbţia de apă şi

rezistența la substanțe alcaline

Coeficient de absorbție

< 7,5 % în comparație cu

mostra netratată

< 10 % în soluție alcalină

Viteza de uscare

Clasa I: > 30 %

Pierderi din masă după cicluri de îngheț-dezgheț

și expunere la săruri de degivrare

Pierderi de din masă cu 20 de cicluri

mai târziu decât la mostrele netratate

Substanțe periculoase

NPD

 

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

09 )

1119

DIS-451-010014

DIN EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de acoperire

EN 1504-2: ZA.1d și ZA.1e

Disbocret OS 2 (OS B) (451/515)

Test de aderență, tăiere în grilă

≤ GT2

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa I

Absorbţia capilară a apei şi

permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la variații de temperatură

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Test de smulgere pentru evaluarea

aderenței

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Solicitarea la intemperii artificiale

fără defecte vizibile

Normativul DIN EN 1504-2 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi reparația suprafeţelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor. Pentru utilizarea în Germania în zone relevante din punct de vedere static, sunt valabile alte norme suplimentare. Conformitatea produsului este certificată prin marcajul Ü de pe ambalaj. Suplimentar, conformitatea produsului se asigură și prin sistemul de certificare al conformității 2+ prin intermediul unor controale și certificări atât din partea producătorului, cât și din partea unui institut de certificare omologat (Notified Body).

Produsele care corespund cu normativul DIN EN 1504-2 trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: [email protected]