Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lasă la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurință. Continuați să clătiți. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. Curățarea uneltelor imediat după utilizare cu apă și săpun. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate.

Dezafectare

Doar recipientele golite de resturi se pot recicla. Resturile de material lichide se vor preda la centrele de colectare pentru vopsele și lacuri.  Resturile de material întărite se dezafectează ca deșeurile amestecate din materiale de construcții și moloz. 

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/i): 140 g/l (2010). Acest produs conţine max. 100 g/l VOC.

Giscode

W3+

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]