Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Lac:
Inflamabil. Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. Lichid şi vapori inflamabili. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. Nociv în caz de inhalare.

Întăritor:
Inflamabil. Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate provoca reacții alergice. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. NU provocaţi voma.

Conține: poliizocianat alifatic, n-butilacetat, xilol, etilbenzol, conține izocianați. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Dispoziții Dezafectare

Doar recipientele goale se vor da spre reciclare.  Resturile lichide de material se vor recicla în locuri special amenajate. Resturile uscate de material se vor dispune ca și resturi de materiale de construcții și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 500 g/l COV.

Giscode

BSL40

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LL01

Declarație conținut de substanțe

Rășină alchidică, rășină sintetică, pigmenți metalici, dioxid de titan, silicați, alifați, glicoli, ester, xilol, aditivi

Date suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  [email protected]