Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:
Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. Conţine: 2-Propennitril, produse rezultate din reacție cu 3-Amino-1,5,5-trimetilciclohexanmetanamină, m-Fenilenbis(matilamină), 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Componenta B:
Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Conține componenți epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică.

Eliminare

Resturile de material: se amestecă masa de bază cu întăritorul, se lasă să se solidifice și se elimină ca și resturi de vopsele. Resturile nesolidificate și ambalajele cu resturi de materiale se elimină ca și deșeuri periculoase.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conţine < 90 g/l COV.

Cod produs lacuri şi vopsele

RE1/10

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.verde: 0800.800.600

E-mail: [email protected]