Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Lichid şi vapori inflamabili. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca somnolență sau ameţeală. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mânuși de protecție /echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. A se depozita sub cheie. Conține: Propan-1-ol, 2-Methyl-1-propanol. Conține N,N'-Ethan-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amid). Poate provoca reacții alergice.

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. < 490 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE: BSL40

Informații suplimentare

Răşină de acetat de polivinil, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, alcooli, apă, aditivi.

Consultanță tehnică

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]