Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-benzizotiazol-3 (2H)- onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC Nr. 247- 500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC Nr. 220-239-6] (3: 1) amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2

-Metil-2Hizotiazol-3-onă (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni- Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODE BSW20

Compoziţie

Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regă- sesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]