Indicații de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuați să clătiți. A nu se elimina în canalizare, ape sau sol. Uneltele se vor curăța imediat după utilizare, cu apă și săpun. La lucrările de șlefuire se utilizează filtre de praf P2. Nu inspirați ceața. Utilizați filtre combinate A2/P2.

Eliminare

Resturile lichide se se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se elimină ca deșeuri rezultate din construcții și demolări, sau se elimină ca gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/i): 140 g/l (2010). Acest produs conține max. < 20 g/l COV.

Giscode

BSW20

Cod produs vopsele şi lacuri

cod vechi: M-DF 02

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]