Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Curățare și întreținere

*ODVV 6HDOHU *ORVV ܈L 38 6HDOHU *ORVV oferă protecție împotriva expunerii directe la apă, GDU QX ܈L a murdăririi cauzate de substanțe grase, de acizi, gudron, cofeină sau de teină și substanțe de decolorare. Murdărirea ușoară poate fi îndepărtată imediat cu apă caldă, eventual cu adăugarea de produse de curățare neutre de uz casnic. Practic curățarea sau soluțiile de curățat se vor testa în prealabil pe o zonă de probă.

Măsuri de securitate (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemaâna copiilor. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Pericol! Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Spălați-vă pe mâini bine după utilizare. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București. Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Contact: [email protected] Număr european de urgențe: 112

Conține: Dihidroxid de calciu

CAS: 1305-62-0

Eliminare

A se elimina conţinutul / recipientul la locuri special destinate acestor tipuri de deșeuri, până la eliminarea printr-o firmă autorizată.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține sub 39 g/l COV.

Compoziție

Hidroxid de calciu, carbonat de calciu, apă.

Detalii suplimentare

A se vedea Fișa cu date de securitate.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. A se respecta toate prevederile din fișa cu Informații tehnice, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport Tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  [email protected]