Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Păstrați recipientul închis etanș.
Conține: ciment portland, substanțe chimice. Utilizați filtre P2 la lucrările de șlefuire. Lichidele cu conținut de ciment au efect alcalin.

Eliminare

Produsul poate fi depozitat conform legislațiilor locale în vigoare, după solidificare.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Conținut COV conform RL 2004/42/CE < 1 g/l COV.

Giscode

ZP1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului. La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]