Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

  • Verificare conform ZTV-ING, TL/TP BE PCC, caz de utilizare PCC-I, Polymer-Institut, Flörsheim
  • Verificare de utilizare ca material livrat în silozuri, Polymer-Institut, Flörsheim

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Nu inspirați praful/ceața. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați medicul. Conține ciment portland.

Eliminare

Poate fi depozitat, după solidificare, conform prevederilor și reglementărilor locale. Ambalajele fără resturi de material se vor preda centrelor de eliminare a deșeurilor cu scopul reciclării sau eliminării acestora.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Nu există limite impuse de către UE pentru această grupă de produse. Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Giscode

ZP1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului. La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50,

64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-715-007428

EN 1504-3:2005

Produs de înlocuire a betonului pentru reparații relevante și irelevante din

punct de vedere static

EN 1504-2: ZA.1a

Rezistența la compresiune

Clasa R4

Conținut de ioni de cloruri

≤ 0,05 %

Aderența

≥ 2,0 MPa

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 2,0 MPa

Rezistența la carbonatare

Rezistă

Modul de elasticitate

≥ 20 GPa

Absorbția capilară a apei

≤ 0,5 kg*m2 * h-0,5

Substanțe periculoase

Corespunde cu 5.4

Clasa de reacție la foc

Clasa A2fl-s1

EN 1504-3
Normativul EN 1504-3 “Produse și sisteme pentru protecția și repararea suprafețelor portante din beton - Capitolul 3: Reparații relevante și irelevante din punct de vedere static” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.

Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]