Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Informații actualizate, la cerere.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării).

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nu inspirați praful/ceața. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
Consultați medicul.
Conține ciment portland, substanțe chimice. 

Eliminare

Produsul poate fi depozitat conform legislațiilor locale în vigoare, după solidificare. Ambalajele fără resturi de material se predau la centrele de eliminare a deșeurilor cu scopul reciclării.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Nu există limite impuse de către UE pentru această grupă de produse. Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Giscode

ZP1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului. La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50,

64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-713-007425

EN 1504-7:2006

Produs de protecție anticorozivă pentru armături

EN 1504-7: ZA.1a

Rezistența la forfecare

Rezistă

Protecție anticorozivă

Rezistă

EN 1504-7
Normativul EN 1504-7 “Produse și sisteme pentru protecția și repararea suprafețelor portante din beton - Capitolul 7: protecția anticorozivă pentru armături” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.

Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]