Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști. Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspiraţi praful/ceața. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. Consultaţi medicul. Produs puternic alcalin. Pielea și ochii se vor proteja împotriva stropirii accidentale. Zonele adiacente aplicării se protejează cu folie de protecție. Materialul ajuns pe suprafețele de lac, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală se îndepărtează imediat.

Conține ciment.

Dezafectare

Poate fi depozitat, după solidificare, conform reglementărilor locale. Ambalajele fără resturi de material se vor preda centrelor de dezafectare a deșeurilor cu scopul reciclării sau dezafectării acestora.

Giscode

ZP1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului. La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50,

64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-545-004146

EN 1504-3:2005

Produs de înlocuire a betonului pentru reparații relevante și irelevante din

punct de vedere static

EN 1504-3: ZA.1a

Rezistența la compresiune

Clasa R4

Conținut de ioni de cloruri

≤ 0,05 %

Aderența

≥ 2,0 MPa

Contracție/dilatare redusă

≥ 2,0 MPa

Rezistența la carbonatare

NPD

Modul de elasticitate

≥ 20 GPa

Clasa de reacție la foc

Clasa E

EN 1504-3
Normativul EN 1504-3 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 3: Reparații relevante și irelevante din punct de vedere static” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.

Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: [email protected]