Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării)

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Utilizare limitată numai în scopuri profesionale. Nu inspiraţi praful/ceața. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Consultaţi medicul.
ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

Dezafectare

Numai sacul (fără resturi de material) poate fi reciclat. Resturile solidificate se dezafectează ca și deșeuri mixte rezultate din construcții și demolări.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Acest produs conţine < 1 g/l COV.

Giscode

ZP 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Marcaj CE

CE

1119

 

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50,

64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-502-004157

EN 1504-7:2006

Produs de protecție anticorozivă a armăturilor

EN 1504-7: ZA.1a

EN 1504-7
Normativul EN 1504-7 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 7: Protecţia anticorozivă a armăturilor” definește cerințele asupra produselor destinate protecției anticorozive a armăturilor.

Produsele care corespund normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]