Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Avize actualizate la cerere.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Componenta pulbere:
Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați praful/ceața. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați medicul.
Conține ciment portland, substanțe chimice.

Lichid de preparare:

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
Conține: 1,2-Benzizothiazol-3(2H)-onă, amestec din 5-Clor-2-metil-2H-izothiazol-3-onă (Nr. CE 247-500-7) și 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă (Nr. CE 220-239-6) (3:1), 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă. 
Poate provoca o reacție alergică.
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de material. Resturile lichide se pot elimina ca și deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate se elimină ca și vopsele uscate sau ca gunoi menajer.

Componenta pulbere:
Se reciclează numai sacul fără resturi de material. Resturile solidificate se elimină ca și deșeuri mixte, rezultate din construcții sau demolări.

Lichid de preparare:
Resturile lichide se predau la centrele de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se elimină ca deșeuri rezultate din construcții și demolări sau ca și deșeuri menajere.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.

Giscode

Componenta pulbere: ZP 1
Lichid de preparare: BSW20

Cod produs vopsele și lacuri

Lichid de preparare: M-GF 01 (cod vechi)

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-519-001187

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de finisaj

Disbocret OS 5b (OS DI)

EN 1504-2: ZA.1d și ZA.1e

Test de tăiere în grilă

≤ GT2

Permeabilitate la CO2

Sd ≥ 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa I

Absorbția capilară a apei și permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 0,8 (0,5) N/mm2

Capacitate de acoperire a fisurilor

B2 (-20°C)

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 0,8 (0,5) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Testări la intemperii

Fără deteriorări vizibile

EN 1504-2
Normativul EN 1504-2 “Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecție a suprafețelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.

Produsele care corespund cu normativul de mai sus, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistenta tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]