Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.
Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nu inspiraţi praful/ceața. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Consultaţi medicul. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.
Produs cu caracter puternic alcalin. Conține ciment de portland, substanțe chimice.

Dezafectare

Produs: poate fi depozitat, după solidificare, conform reglementărilor autorităților locale.

Ambalajele fără resturi de material se vor preda unor centre de dezafectare a deșeurilor, avizate în scopul reciclării sau dezafectării.

Valori-limită admise de UE pentru COV

Compuși organici volatili conform directivei 2004/42/CE: 0 %; ≤ 1 g/L.

Giscode

ZP 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-506-001157

EN 1504-3

Produs de înlocuire a betonului, pentru reparații cu și fără relevanță

din punct de vedere static

EN 1504-3: ZA.1a

Rezistența la compresiune

Clasa R3

Conținut de ioni de cloruri

≤ 0,05%

Aderența

≥ 1,5 MPa

Contractare/dilatare

≥ 1,5 Mpa

Rezistența la carbonatare

Corespunde

Modul de elasticitate

≥ 15 GPA

Clasa de reacție la foc

Clasa A1

EN 1504-3
Normativul EN 1504-3 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 3: Reparații cu și fără relevanță din punct de vedere static” definește cerințele asupra produselor destinate reparațiilor.

Produsele care corespund normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel: 0800 800 600
E-mail: [email protected]