Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține: 1,2-Benzizothiazol-3(2H)-onă, amestec din 5-Clor-2-metil-2H-izothiazol-3-onă (Nr. CE 247-500-7) și 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă (Nr. CE 220-239-6) (3:1), 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide:
Pyrithionzinc (Nr. CAS 13463-41-7), Terbutryn (Nr. CAS 886-50-0), 2-Octil-2H-isotiazol-3-onă (Nr. CAS 26530-20-1). A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. A nu se arunca în canalizare, ape sau sol. Curățarea uneltelor imediat după utilizare, cu apă și săpun. Utilizați filtre P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspirați spray-ul. Utilizați filtre combinate A2/P2. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Eliminare

Conținutul și recipientul se elimină în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. A nu se elimina deasupra apelor. Resturile lichide se predau la centrele de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se elimină ca deșeuri rezultate din construcții și demolări sau ca și deșeuri menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Giscode

BSW50

Cod produs vopsele şi lacuri

cod vechi: M-DF02 F

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-518-001190

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de finisare

OS 5A (OS DII)

EN 1504-2: ZA.1d și ZA.1e

Test de tăiere în grilă

≤ GT2

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa I

Absorbția capilară a apei și permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 0,8 (0,5) N/mm2

Capacitate de acoperire a fisurilor

B2 (-20°C)

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 0,8 (0,5) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Testări la intemperii

Fără deteriorări vizibile

EN 1504-2
Normativul EN 1504-2 “Produse și sisteme pentru protecția și repararea suprafețelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecție a suprafețelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.
Produsele care corespund cu acest normativ, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:   [email protected]