Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Certificate disponibile, la cerere.

Indicaţii de pericol şi sfaturi de securitate (valabil la data imprimării).

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conţine 1,2-Benzizothiazol-3(2H)-onă, amestec din 5-Clor-2-metil-2H-izothiazol-3-onă [Nr. CE 247-500-7] și 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă [Nr. CE 220-239-6] (3:1), 2-Metil-2H-izothiazol-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică. A se asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și uscării. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Spălaţi-vă ochii sau pielea bine după utilizare. A nu se arunca la canalizare, ape sau sol. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. A se utiliza filtre P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspiraţi spray-ul. A se utiliza filtre combinate A2/P2. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Dezafectare:

Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a lacurilor/vopselelor vechi, resturile uscate se dezafectează ca și deșeuri rezultate din construcții sau demolări, respectiv ca și gunoi menajer. Conținutul și ambalajul se dezafectează conform reglementărilor locale, regionale, naționale și internaționale în vigoare. A nu se dezafecta peste ape reziduale.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. 40 g/l COV.

Giscode

BSW20

Cod produs vopsele şi lacuri

cod vechi: M-DF02

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-515-001189

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de finisare

OS 2 (OS B) OS 4 (OS C)

EN 1504-2: ZA.1d și ZA.1e

Test de tăiere în grilă

≤ GT2

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa I

Absorbţia capilară a apei şi permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Testări la intemperii

Fără deteriorări vizibile

EN 1504-2
Normativul EN 1504-2 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.

Produsele care corespund cu acest normativ, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]