Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Avize actualizate, la cerere.

Curățare și întreținere

Se vor respecta recomandările generale cu privire la curățarea și întreținerea pardoselilor Disbon.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Susceptibil de a provoca anomalii genetice. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

Conține: produse rezultate din reacție: Bisfenol-A-rășiniepiclorhidrin cu masă moleculară ≤ 700, Bisfenol-F-Rășină epoxidică MM < 700, 2,3-Epoxipropilneodecanoat, Oxiran, Mono[(C12-14-alchiloxi)metil]derivați.

Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Compoennta B:
Nociv în caz de înghițire sau inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Conține: Polimer pe bază de Dipropilentriamină, fenol, metilstirolizat, 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamină, Polioxipropilendiamină.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de material. Resturile de material: se amestecă masa de bază cu întăritorul, se lasă să se solidifice și se elimină ca și resturi de vopsele.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l. Acest produs conține max. 150 g/l COV.

Giscode

RE 1

Alte informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-472-001252

EN 13813: 2002 Șapă pe bază de rășini sintetice/

Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru utilizare la

interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect coroziv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape – proprietăți și cerințe” stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.

Produsele care corespund cu acest normativ, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]