Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Informații actualizate, la cerere.

Curățare și întreținere

Se vor respecta recomandările generale cu privire la curățarea și întreținerea pardoselilor Disbon.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:
Nu este o substanță sau un amestec periculos.
Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Componenta B:
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv prin inhalare. Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Susceptibil de a provoca cancer. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: 4,4`-Difenilmetandiisocianat, izomeri, omologi și amestecuri, 4,4`- Metilendifenildiisocianat, o-(p-Isocianatbenzil)fenilisocianat, 2,2`- Metilendifenildiisocianat.

Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Eliminare

Conținutul și recipientul se elimină în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Resturile de material: se amestecă masa de bază cu întăritorul, se lasă să se solidifice și se elimină ca resturi de vopsele. Resturile lichide și ambalajele cu resturi de material se elimină ca deșeuri periculoase. A nu se elimina în ape.

Valoare limită  de COV admisă de UE

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conține max. 41 g/l COV.

Giscode

PU 40

Alte informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-429-005126

EN 13813: 2002 Șapă pe bază de rășini sintetice/

Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru utilizare la

interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape – proprietăți și cerințe” stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.

Produsele care corespund cu acest normativ, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]