Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:
Provoacă leziuni oculare grave. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuați să clătiți.
Conține: Aminaduct-Rășinăepoxidică.

Componenta B:
Lichid și vapori inflamabili. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.
Conține: Produs rezultat din reacția chimică: Bisfenol-A-Rășiniepiclorhidrin cu masă moleculară medie ≤ 700, Bisfenol-F-Rășinăepoxidică MG <700.
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Eliminare

Resturile de material: masa de bază și întăritorul se lasă să se solidifice și se elimină ca deșeuri de vopsele. Resturile de produse nesolidificat și ambalajele murdărite se elimină ca deșeuri periculoase.

Valoare limită  de COV admisă de UE

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conține max. < 70 g/l COV.

Giscode

RE1

Alte informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]