Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Certificate actuale la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.

Masa de bază: Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Susceptibil de a provoca anomalii genetice. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. Conţine componenţi epoxidici. Poate provoca o reacţie alergică. A se aplica numai cu bidinea sau cu rola. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Întăritor: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Nociv în caz de înghiţire. Nociv în caz de inhalare. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de material. Resturile lichide sau solidificate se dezafectează ca și deșeuri de vopsele ce conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase. Resturile nesolidificate sunt deșeuri speciale.

Valoare limită admisă de UE pentru COV 

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 130 g/l COV.

Giscode

RE1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-464-001255

EN 1504-2:2004 Produs de protecție a suprafețelor - Strat de acoperire

EN 1504-2: ZA.1d, ZA. 1f și ZA.1g

Contracție liniară

≤ 0,3 %

Rezistența la compresiune

Clasa I

Rezistența la uzură

Pierderi de masă < 3000 mg

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa III

Absorbţia capilară a apei şi permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 2,0 (1,5) N/mm2

Rezistența la solicitări chimice accentuate

Pierderi de duritate < 50 %

Capacitate de acoperire a fisurilor

NPD

Rezistența la lovituri

Clasa I

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 2,0 (1,5) N/mm2

Clasa de reacție la foc

Clasa Bfl-s1

Aderența

Clasa III

EN 1504-2
Normativul EN 1504-2 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.
Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de. Pentru utilizarea în Germania în zone relevante din punct de vedere static, sunt valabile alte norme suplimentare.

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-464-001255

EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Bfl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

B fl-s1

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Acest normativ include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau a reprezentanților noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]