Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

  • 6-1003, Verificarea conform DIN 18540-F
    Institutul de stat de verificare a materialelor, Darmstadt
  • 6-1004, Verificarea conform DIN 18545, T 2 E
    Institutul de stat de verificare a materialelor, Darmstadt

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării) 

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

Conţine Dibutilzinndilaurat. Poate provoca o reacţie alergică.

Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

A se asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și uscării. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. După contactul cu ochii sau pielea, spălați imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare, ape sau sol. Curățarea uneltelor, imediat după utilizare cu apă și săpun. A se utiliza filtre de praf P2 la lucrările de șlefuire.

Dezafectare

Conținutul și ambalajul se dezafectează conform reglementărilor locale, regionale, naționale și internaționale. Resturi lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se dezafectează ca și deșeuri rezultate din construcții/demolări, sau ca și gunoi menajer.

Cod produs vopsele și lacuri

D2

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.

La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE
1119

 

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-221-001341

Materiale de etanșare pentru elemente de fațade

EN 15651-1: 2012-2 Tip F ext-int CC

Materiale de etanșare pentru suprafețe vitrate

EN 15651-2: 2012-2 Tip G - CC

Clasa de inflamabilitate

Clasa E

Substanțe periculoase (pentru detalii a

se consulta fișa cu date de securitate)

evaluate

Rezistența (EN ISO 7390)

≤ 3 mm

Pierderi volumetrice

≤ 10 %

Comportament la tracțiune sub pretensionare și imersie

în apă (EN ISO 10590)

corespunde

Comportament la aderență-tracțiune după solicitare la

căldură, apă și lumină artificială (EN ISO 11431)

corespunde

Capacitate de revenire (EN ISO 7389)

≥ 70 %

Comportament la tracțiune, la -30°C (EN ISO 8340)

≤ 0,9 MPa

Comportament la tracțiune sub pretensionare, la -30°C (EN ISO 8340)

corespunde

Durabilitate (ISO 8339, ISO 10590)

corespunde

 

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: [email protected]