Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține: 2-Metil-2H-isotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. A nu se arunca la canalizare, ape sau sol. Curățarea uneltelor de lucru imediat după utilizare cu apă și săpun. Utilizați filtre P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspirați spray-ul. A se utiliza filtre combinate A2/P2. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Eliminare

Conținutul și recipientul se elimină în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.
A nu se elimina în canalizare.

Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se elimină ca deșeuri rezultate din construcții și demolări, sau ca deșeuri menajere.

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-217-001381

EN 15651-1: 2012-2

Materiale de etanșare pentru elemente de fațade

EN 15651-1 Tip F ext-int (12,5P)

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Substanțe periculoase

evaluate

Rezistența la curgere (EN ISO 7390)

≤ 3 mm

Pierderi volumetrice

≤ 25 %

Comportament la aderență-coeziune după

imersie în apă

(EN ISO 10591)

≥ 100 %

Durabilitate

corespunde

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: [email protected]