Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

Informații actualizate, la cerere.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:

Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

În caz de iritare a pielii: consultați medicul. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Conține:

Produs rezultat din reacția chimică: Bisfenol-A-Rășiniepiclorhidrin cu masă moleculară medie ≤ 700, Bisfenol-F-Rășinăepoxidică MG <700, Oxiran, monoderivați.

Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Componenta B:
Nociv în caz de înghițire. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Nu inspirați vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Conține:      

Alcool benzilic, 4,4`-Metilenbis(ciclohexilamină), polimer din formaldehidă cu aminobenzol, hidratat, 2,4,6-Tri-(dimetilaminometil)fenol.

Eliminare

Se elimină numai ambalajele fără resturi de material.
Resturi de material: masa de bază se amestecă cu întăritorul și se lasă să se solidifice. Resturile lichide, sau solidificate, se elimină ca resturi de vopsele cu conținut de solvent organic, sau alte substanțe periculoase. Resturile nesolidificate se elimină ca deșeuri speciale.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV al acestui produs (categoria A/j):

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 270 g/l COV.

Giscode

RE 1

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

15

1119

DIS-461-012769

EN 1504-2:2004

Produs de protecție a suprafețelor - Strat de finisaj

EN 1504-2: ZA.1d, ZA. 1e, ZA. 1f și ZA.1g

Disboxid PHS-System OS 8 / OS 11 a/b

Rezistența la uzură

Pierderi de masă < 3000 mg

Permeabilitate la CO2

Sd > 50 m

Permeabilitatea la vaporii de apă

Clasa III

Absorbţia capilară a apei şi permeabilitatea la apă

w < 0,1 kg/m2 x h0,5

Rezistența la schimbările de temperatură

≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)

≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)

Rezistența la solicitări chimice accentuate

Pierderi de duritate < 50 %

Capacitatea de acoperire a fisurilor

B 3.2 (la -20°C) (OS 11)

Rezistența la lovituri

Clasa I

Test de smulgere pentru evaluarea aderenței

≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)

≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)

Clasa de reacție la foc

Clasa Efl

Aderența

Clasa III

EN 1504-2
Normativul EN 1504-2 “Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea suprafeţelor portante din beton - Capitolul 2: Sisteme de protecţie a suprafeţelor din beton” definește cerințele asupra procedeelor de protecție a suprafețelor.
Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

DIS-461-012769

EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813: SR-Efl s1-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813
Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice. Produsele care corespund cu normativul sus menționat, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel:  0800.800.600
e-mail: [email protected]