Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Certificate actualizate, la cerere.

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. Conține 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Poate provoca o reacție alergică.

Componenta B:
Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. A se depozita sub cheie. Conţine: Hexametilendiisocianați, oligomeri, Ciclohexanamine, N,N-dimetil-, componente cu 3-(ciclohexilamino)-1-propansulfonic acid-blocked 1,6-diisocianatohexan homopolimer, Hexametilen-1,6-diisocianat.

Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Rețineți (valabil la data publicării)

Masa de bază: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Evitaţi dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

Eliminare

Resturile de material: masa de bază și întăritorul se lasă să se solidifice și se elimină ca și resturi de vopsele. Resturile nesolidificate și ambalajele cu resturi de material se elimină ca și deșeuri periculoase.

Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se elimină ca și deșeuri rezultate din construcții și demolări respectiv ca și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). Acest produs conţine < 10 g/l COV.

Giscode

PU 40

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-458-005657 EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813: Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape - Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.

Produsele care corespund cu normativul menționat mai sus, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic 

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]