Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

R10 Inflamabil. R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S3/7/9 A se păstra recipientul închis ermetic, într-un loc răcoros și bine ventilat. S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis. S24/25 A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. S62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formaţi la pulverizare. S51 A se utiliza numai în spaţii bine ventilate. S38 În cazul unei ventilaţii insuficiente se utilizează echipament de protecţie corespunzător pentru asigurarea respiraţiei. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. A nu se folosi în încăperi sensibile fără a se păstra un timp suficient de uscare. În încăperile în care se depozitează alimente nu se vor folosi produse cu conţinut de solvent.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.

Compatibilitate

AmphiSilan-Putzfestiger nu se amestecă cu alte materiale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conține max. 680 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF02

Compoziţie

Răşină acrilică, compuși alifatici, esteri, glicol-eter.

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]